भक्तांचे अनुभ�?
 

विश्वा�?ठेवा, मेहन�?कर�? आई यश देईल�?!

तिसगावच्या जरीमरी तिसाईव�?अढ�?श्रध्द�?असणा-या आण�?आपली भरभराट
तिच्यामुळे�?झाली आह�?अस�?मानण�?या उरणवासी भक्तांचे मनोग�?/p> जय तिसा�?!
जय तिसा�?आई !
जागृ�?देवी !

जरीमरी आई सुखसमृद्धी देणारी �?दुःख दारिद्र्�?दू�? करणारी, नवसाला पावणारी आई आह�? कल्याण पूर्वमध्ये तिसगावात श्री जरीमरी आईचे मंदि�?आह�? आम्ही पनवे�? उर�? रायग�?जिल्ह्याचे लो�?जरीमरी आईला तिसाआई नावाने संबोधत�?म्हणजे देवी जरीमरी, परंत�?मुख्�?मंदि�?तिसगावात असल्यामुळे तिसगावची आई तिसाआई अस�?ना�?पडले आह�?

१९६६ ला माझे सासर�?श्री.वसंत घाटे, राहणार पनवे�? हे प्रथ�?आम्ह�?दोघांन�?तिसाआई देवीच्या पालखीला घेऊन गेले. त्या वेळेपासू�?माझी देवी जरीमरी आईवर श्रद्ध�?आह�? मी तेव्हापासू�?दरवर्षी पत्नी, मुले, मित्रमंडळींन�?घेऊन यात्रेला जा�?असतो. आज सुमारे ३८ वर्ष�?झाली. गेल� या २५ वर्षांपासू�?मी नित्यनेमान�?दर पंधर�? दिवसांनी आईच्या दर्शनासाठी जा�?असतो. त्यामध्य�?मल�?माझ्या पत्नीने देवीच्या भक्ती�?सा�?दिली आह�?

आप�?भक्तीभावाने, श्रद्धेन�?देवीची पूजा केल्या�?�? देवीवर विश्वा�?ठेवू�?मेहन�?घेऊन कामधंद�? नोकरी केल्या�?आई यश देते अस�?माझा अनुभ�?आह�? मी १९६५ मध्य�?मॅट्रि�? पा�?झालो. नंतर नेव्हल आरमामेंट डेपो करंज�? उर�?येथे नोकरी कर�? होतो. दी�?वर्षात�?नोकरी सोडू�?देवीच्या कृपेने मी स्वतंत्र बिल्डिंग मटेरीयल सप्लायर्सच�?व्यवसा�?सुरू केला �?नंतर सिव्हि�?कॉन्ट्रॅक्टर झालो. या धंद्या�?मी दिवसरात्�?मेहन�?घेतली. प्रत्येक वेळी टेंड�?भरतांन�? मंदिरा�?जाऊन आईचा कौ�?घ्यायच�?�?आईने कौ�?दिला तर टेंड�?भरायचे अस�?माझा निश्चय आह�? आजतागायत मी असेच कामा�?परिश्र�?घेऊन आईच्या कृपेने आशीर्वादाने या धंद्या�? मल�?यश प्राप्�?झाले �?आईच्या कृपेने उरणमध्ये सुसज्ज अस�?एक लॉजिंग बांधून त्या�? हॉटे�?तिसाआई अस�?ना�?दिले.

ज्या आईच्या कृपेने माझे चांगले झाले तसेच माझ्या मित्रमंडळी, नातेवाईकांचे, सोयर�?संबंधितांचेही चांगले होवो यासाठी दरवर्षी देवीच्या यात्रेच्या दिवशी माझ्याबरोब�?सुमारे दोनश�?तिनश�?लो�?यात्रेला आईच्या दर्शनासाठी ये�?असता�?

उर�?गावा�?प्रवेश करताक्षणी आपणा�?जरीमरी आईचे दर्श�? घेता येते ते मंदि�?मी देवीच्या कृपेने बांधले आह�? तसेच आणखी एक जरीमरी आईचे मंदि�?नवी�?पनवे�? येथे सुकापू�?गावच्य�?रोडव�?बांधले आह�? �?दोन्ही मंदिरा�?कृपा करून देवीसमोर पैसे ठेऊ नये, अस�?लिहू�?ठेवल�?आह�? दोन्ही मंदिरे बांधण्यामागच�? उद्देश इतका�?आह�?की ज्या आईने माझे चांगले केले आह�? त्या�?आईचे आप�? दर्श�?घेऊन देवीवर विश्वा�?ठेवू�?नोकरीधंद्या�?मेहन�?कर�? आई आपणा�?यश देणारच, हा माझा विश्वा�?आह�? एखाद्यान�?आपले नुकसान केले तर आप�?त्याचे वाईट कर�? नक�? मी तुमच�?नुकसान नोकरीधंद्या�?भरून काढी�? हा आईचा संदे�? आह�?

१९८६ मध्य�?नवी�?पनवे�?येथे राहत असतांन�?माझ्या घरी दरोड�?पडला. माझ्या डोक्यावर २८ टाके पडले होते. तेव्हा सुकापू�?गावच्य�?लोकांनी आम्हाल�?हॉस्पीटलमध्य�?दाखल केले. परंत�?आश्चर्याची गोष्�?अशी की ती�? दिवसात देवीच्या कृपेने मी जवळजवळ बर�?झालो �?चोरांनी घेऊन गेलेल्या दागिन्यांच�? नुकसान आईने धंद्या�?भरून दिले. हा माझा अनुभ�?आह�?

कल्याण तिसगाव येथे आईचे जुने मंदि�?होते. परंत�?गावच�? भगवानशेठ भोईर मित्�?मंडळी �?गावकरी यांनी अतिश�?परिश्र�?घेऊन देणगीद्वारे वर्गणी गोळा करून देवींच्य�?मंदिराचे अतिश�?सुंद�?अश�?मार्बल मंदिरा�?रूपांत�? केले. मी तिसगावच्या सर्व गावक-यांन�? भक्तांना सुयश चिंतित�?

जय तिसाआई ! जय जरीमरी आई !

- नामदेव रामा भोईर (उर�?.